அரசியலுக்கு எப்போது திரிஷா ? | Will Trisha Get Into Politics Only In Movies?

அரசியலுக்கு எப்போது திரிஷா ? | Will Trisha Get Into Politics Only In Movies?